Моля, изчакайте!

Извършва се проверка за наличност.

Условия "Взривяващи намаления"

Правилник на кампанията „Взривяващи намаления”

 

  1. Организатор на кампанията

Организаторът на кампанията „Взривяващи намаления ” („кампанията“) е „Retarget LTD“, със седалище и адрес на управление в Обединеното Кралство, гр. Лондон, 40-44 Uxbridge Road, Craven House, с VIN GB224527129.

  1. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията ,,Взривяващи намаления” се провежда на сайта www.mymall.bg в периода 16-22 октомври 2017г.

  1. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

3.1. В кампанията ,,Взривяващи намаления” може да участва всяко физическо или юридическо

лице. Намаленията важат за продукти, изрично обозначени като намалени в сайта www.mymall.bg, за периода 16-22 октомври 2017г. или до изчерпване на техните количества.

  1. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всяко, желаещо да участва в кампанията ,,Взривяващи намаления” физическо или юридическо

лице, може да го направи като закупи продукт(и) в периода 16-22 октомври 2017г. на сайта

www.mymall.bg.

4.2. При участие в кампанията участникът може да получи следната отстъпка:

- намалението, посочено за конкретния продукт в периода на кампанията. Намаленията варират от 3% до 80%. Намаленията, ако има такива, са вече приложени към цените на продуктите и са посочени до цената на продукта. Не се изисква въвеждането на допълнителен ваучер.

4.3. По време на кампанията ,,Взривяващи намаления“ всички продукти, ще бъдат доставяни без такса за доставка, ако стойността на продуктите в поръчката надвишава сумата от 50,00 лв.

  1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

5.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде

контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на

Организатора по причини, независещи от собствената му воля и чиято поява го поставя в

невъзможност да изпълнява задълженията си, приети чрез този Правилник.

5.2. В случай, че възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или

частично изпълнението или продължаването на кампанията ,,Взривяващи намаления“,

организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнение на своите задължения през

периода, през който той е възпрепятстван или забавен.

5.3. Ако Организаторът се позовава на форсмажорно обстоятелство, той е задължен да уведоми

участниците в кампанията ,,Взривяващи намаления” за неговата поява до 5 (пет) работни дни от

възникването му.

5.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.mymall.bg .

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което

представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на

Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на

законовата рамка, организирането и провеждането на промоционалната Кампания, което предполага

увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането й.

  1. СПОРОВЕ

7.1. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с

всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.

7.2. Евентуалните спорове, възникнали между Организатора и участниците в Кампанията, ще се

решават в дух на разбирателство, а ако това не е възможно, същите се разглеждат от компетентния за това съд.

7.3. Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Кампанията, но трябва да

обяви публично това, както на Интернет страницата www.mymall.bg, така и чрез афиширане в

централата си.

  1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество,

целящи или имащи ефект засягане имиджа на Организатора, същият си запазва правото да

предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

8.2. Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки

участник на Интернет страницата www.mymall.bg.

8.3. Организаторът си запазва правото да промени настоящия правилник по времето на

кампанията, със задължението, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и всички трети лица, най-малко 24 часа преди влизането им в сила, чрез Интернет страницата www.mymall.bg.